Czech English German

logo

Obec Jiřice u Moravských Budějovic
Historie - Poválečný vývoj do dnešních dnů Tisk
seznam článků
Historie
Místopis a příroda
Ochrana přírody a turistika
Ráz kraje na úsvitě dějin
Jiřice ve správě hostimské vrchnosti
Nástup moderních dějin
Život obce za okupace
Poválečný vývoj do dnešních dnů
Obecní kroniky
Společenský a kulturní život obce
Spolky a společenské organizace
Historické památky
Jiřice v literatuře
Všechny strany

Poválečný vývoj do dnešních dnů

Po osvobození se život obce vyvíjel v závislosti na změnách, kterými procházel celý stát. Obec si i nadále zachovávala zemědělský charakter a tomu se především v padesátých letech letech podřizoval i život společenský. Kromě postupného upevňování družstevního hospodaření a s tím souvisejících adaptací hospodářských budov i výstavby nových objektů, docházelo od počátku šedesátých let i k celkové úpravě obce a její modernizaci.
V r. 1947 byla zbourána obecní kovárna č.9, v r. 1949 byl zřízen obecní rozhlas. V r. 1957 bylo započato s budováním celoobecní kanalizace a připravovala se úprava návsi. V jejím rámci byla v r. 1961 opravena střecha nad místní lidovou knihovnou v budově č.7. Tehdejší vedení obce přistoupilo v r. 1964 na připojení obce Jiřice pod správu MNV Hostim. Došlo ke změně oficiálního názvu obce na Hostim - Jiřice u Mor. Budějovic a v sedmdesátých letech i k přečíslování domů. Část Jiřice obdržela čísla od 201 do 233.
Rybníček na návsi byl v r. 1964 vyčištěn a upraven na nynější požární nádrž a současně byla v jeho sousedství zbourána obecní pastouška (chudobinec), která v posledních letech sloužila jako sběrna mléka. Taktéž byla v letech 1963-64 bývalá zemědělská usedlost č.7 přebudována na malý kulturní dům a v r. 1969 byla ve zbývající části této usedlosti po adaptaci zřízena prodejna potravin SD Jednota
Mor. Krumlov. Tím v   podstatě   skončilo   zásobování   obce pojízdnou prodejnou.
V r. 1964 byly v obci vyhloubeny dvě studny, založeno vodovodní družstvo a zřízen společný obecní vodovod pro 19 účastníků. V r. 1966 bylo pak započato s úpravou místních komunikací. Postupně byl položen asfaltový povrch na silnici od křižovatky k Pellegriniovým a na návsi kolem rybníka. Upravena byla cesta kolem obce pode vsí a za Fialovými a došlo i ke zpevnění cesty od Pellegriniových k lesu
směrem na Jevišovice. V r. 1972 byla provedena generální oprava hasičské zbrojnice, byla položena kanalizace od silnice k hasičské zbrojnici a byla dokončena celková parková úprava návsi. Vybudováním silnice Prokopov - Jiřice v r. 1972 změnil svoji trasu autobus Hostim - Znojmo. V letech 1973-74 se pokračovalo v budování kanalizace po celé obci, bylo rekonstruováno veřejné osvětlení (v r. 1974) a na některých místech byla položena chodníková dlažba.
V r. 1976 byl na návrh ONV Znojmo vytvořen společný národní výbor pro obce Hostim - Jiřice, Prokopov a Blanné. V jednotlivých, tzv. integrovaných obcích byly vytvořeny poradní orgány zvané občanské výbory. Takový občanský výbor byl v r. 1977 ustaven i v Jiřících. Největší akcí let 1976-80 bylo obnovení rybníka u boskovštejnské kaple v celkové hodnotě 350 000 Kčs, který měl sloužit především rekreačním účelům a jako zásobárna vody pro obec Jiřice v případě požáru. Po dostavbě však byl převeden Státnímu rybářství Telč. V letech 1980-1990 byl postaven  sušák na hadice (r. 1980). zřízena schůzovní místnost v č.7 (1982-83), instalována nová rozhlasová ústředna a byl rekonstruován rozvod elektřiny po obci i veřejné osvětlení (vše v r. 1985). Rovněž se pokračovalo v úp¬ravě prostranství a dvora kolem domu č.7. V r. 1985 bylo dokončena budování dětského hřiště „Na véhunku" (.,U hájička"). V r. 1986 převzal národní výbor do své správy vodovod. V r. 1987 byly v jednotlivých domech instalovány na vodovodní přípojky vodoměry, zřízena byla telefonní hovorna v č.11 a vývěsní skříňka na návsi. V r. 1989 pak byla opravena střecha nad celým objektem č.7 a v r. 1990 byl zakoupen kontejner na odpadky. Po celou dobu společného úřadu byly služby v obci zajišťovány drobnými provozovnami MNV Hostim a Blížkovice (odvoz domovního odpadu).
Na veřejné schůzi občanů 21.1.1990 byl vznesen požadavek na navrácení původního vlastního názvu obce Jiřice u Mor. Budějovic. Veřejné plenární zasedání MNV Hostim 15.6.1990 pak definitivně rozhodlo o osamostatnění jednotlivých obcí dosavadního společného národního výboru. Od 24.11.1990. kdy byla opět obnovena samostatná správa obce, jsou nadále prováděny práce směřující k její modernizaci, jsou rekonstruována a opravována díla vybudovaná v minulosti. Tak byl rozšířen obecní vodovod (r. 1994), položen nový asfaltový koberec na návsi a upraveny vjezdy do domů, upravena travnatá část návsi (r. 1994), byla provedena oprava hasičské zbrojnice (r. 1995) a kapličky (r. 1995). V r. 1995 byla na návsi uvedena do provozu veřejná telefonní budka a vedle postavena nová úřední tabule.
V    r. 1997 pak byla podél opravené zdi domu č.17 zřízena nová plakátovací tabule.
Nákladně byla v letech 1995-97 opravena komunikace směrem na Prokopov v celkové hodnotě 242 000 Kč. Zatím poslední dokončenou akci byla rekonstrukce obecního vodovodu firmou IMOS Znojmo v r. 1997 v celkové hodnotě 548 362 Kč. Odvoz domovního  odpadu  zajišťují  v  současné  době  Technické  služby   Mor. Budějovice na skládku Petrůvky u Lipníka.
V r. 1992 byla zamítnuta Státním rybářstvím Telč žádost obce na vrácení rybníka u kaple. V r. 1994 obec ze zákona převzala obecní lesy a vysazením 900 dubů provedla (za pomoci státní dotace) obnovu lesa v Dolní Sičce. Hospodaření s obecními lesy bylo smluvně předáno Polesí Rozkoš, a.s. V r. 1996 bylo zadáno zpracování projektů programu Obnovy vesnice a projektu na splaškovou kanalizaci a její napojení na společnou ČOV s obcí Boskovštejn. Úprava a natření všech pěti sakrálních památek v katastru obce (dvou božích muk a tří křížů) bylo znovu provedeno v r. 1997-98. V tomto roce si též 13 občanů zavedlo do svých domů telefon.
V současné době v obci působí dva soukromě hospodařící rolníci, jedna stavební a dopravní firma (Stanislav Šalamoun č.30) a sklad náhradních dílů pro zemědělce (Bohuslav Němec č. 1). Obchod zde v současné době není, neboť prodejna Jednoty byla uzavřena v r. 1992 a soukromé obchody Jiřího Vorbise (1992-95) a posléze Marie Šalamounové č.30 (1995-96) byly rovněž zrušeny. 

Copyright © 2022 Obec Jiřice u Moravských Budějovic. All rights reserved. Created by J.R.

Na našem webu využíváme soubory cookie, které nám pomáhají zkvalitnit naše služby. Pokračováním souhlasíte s využíváním souborů cookie na webu jiriceumb.cz. Chcete-li se dozvědět více o cookies, podívejte se na naši stránku zásad ochrany osobních údajů.

Souhlasím s využíváním souborů cookie na tomto webu