Czech English German

logo

Obec Jiřice u Moravských Budějovic
Historie - Spolky a společenské organizace Tisk
seznam článků
Historie
Místopis a příroda
Ochrana přírody a turistika
Ráz kraje na úsvitě dějin
Jiřice ve správě hostimské vrchnosti
Nástup moderních dějin
Život obce za okupace
Poválečný vývoj do dnešních dnů
Obecní kroniky
Společenský a kulturní život obce
Spolky a společenské organizace
Historické památky
Jiřice v literatuře
Všechny strany

 

Spolky a společenské organizace

Sbor dobrovolných hasičů
K nejstarším společenským organizacím v obci patří Sbor dobrovolných hasičů. Třebaže k založení sboru došlo až v r. 1927. patřili jiřičtí občané k těm. kteří si uvědomovali jeho důležitost. Svědčí o tom mj. i finanční příspěvek darovaný SDH Grešlové Mýto v r. 1899 na zakoupení nové hasičské stříkačkv. Mezi dárci z Jiřic jsou uvedeni: Fr. Nezveda, J. Čech, J. Němec, A. Bláha, J. Plíšek, T. Přibil, J. Protivínskv, Fr. Němec, J. Tvrdý, J. Alexa, Rapáč, Čech, T. Němec a H. Svobo¬da.
Na řádné svolání dostavilo se občanstvo obce Jiřice ÚUQ 20. července 1927 do místního hostince pana Cyrila Pokorného, usneslo se založit hasičský sbor a při¬stoupit k župě XXX. politického okresu Mor. Budějovice. Za členy přistoupili: Antonín Čech č.10, František Němec č.l, Karel Šalamoun č.2, Kare! Nezveda č.5. Jan Svoboda č.l 5, Antonín Tržil č.l, Josef Nečas č.22, Jan Čech č.8. Jan Čech č.4, Karel Toman č.24, František Fiala č.l 3, Cyril Pokorný č.l 9, Josef Tvrdý č.26, Jan Šalamoun č.30 a František Nebohý č.25.
Zvoleno bylo i vedení SDH ve složení: starosta:  František Němec, náčelník: Karel Šalamoun, zástupce náčelníka:  Karel Nezveda, četař: František Fiala, zbrojmistr: Antonín Tržil, jednatel: Jan Svoboda, trubač: Karel Toman, lezci: Josef Nečas a František Nebohý
Ještě v témže roce byla za 2 568 korun postavena hasičská zbrojnice. Zakoupena byla vyřazená ruční stříkačka z Mor. Budějovic, kterou již v r. 1928 nahradila nová kombinovaná motorová stříkačka firmy Vystrčil z Telče za 51 942,73 Kč, jež byla první motorovou stříkačkou v širokém okolí. Na zakoupení tohoto  drahého  zařízení  musel   být  sjednán  obecní  úvěr  u   hostimské  záložny Reiffeisenky, za který ručil svým hospodářstvím Jan Čech č.4. Svěcení nové stříkačky provedl 15.8.1928 hostimský farář Augustin Senz a její kmotrou byla manželka hostimského velkostatkáře paní Trauttmansdorfová.
Hasičský sbor prováděl pravidelně každých 14 dní výcvik se stříkačkou, a byl tak velmi dobře připraven k případnému zásahu. Poprvé byla stříkačka použita v srpnu 1928 při požáru dřevěné kůlny u K. Šalamouna. Kromě této činnosti se hasiči věnovali i pořádání zábav.
Po válce se činnost hasičů pozvolna obnovovala. Velmi aktivním se sbor -tehdy pod názvem ČSPO - stal v šedesátých letech, kdy se kromě své činnosti a po¬řádání zábav zapojil do zvelebování obce a značnou měrou se podílel především na přebudování zemědělské usedlosti č.7 na kulturní dům. Nastupující mladá generace sedmdesátých a osmdesátých let dosahovala velmi dobrých výsledků v oblíbených soutěžích v požárním sportu a nejednou se jiřičtí hasiči umístili na předních místech okrsku č.8 - Blížkovice. Největším úspěchem se stalo 1. místo v okrskovém kole v r. 1982 a 1 1. místo v kole okresním a dále dvě druhá místa v okrskových kolech v letech 1987 a 1989. V r. 1990 se poprvé v historii uskutečnilo okrskové kolo právě v Jiřících. Domácí hasiči se podělili o 4.-5. místo s SDH Hostim. Bohužel s postupným úbytkem obyvatel a stárnutím obce, stárne i hasičsky sbor. Proto se SDH Jiřice věnuje v současné době pouze požární prevenci.
Hasičský sbor zasahoval u řady požárů v obci i okolí, z nichž uvádíme: 1928-dřevená  kůlna u  Šalamounů  č.2, 1932- u Tunů  na  Boskovštejně, 1943 - u sestřeleného amerického letadla za Boskovštejnem, 1946 - u Němců č.1, 1946 - mlýn Žalud v Jevišovicích, 1961 - objekt JZD Hostim, 1974 - požár vepřína v obci, 1984 - požár lesa Rozkoš - Příštpo, 1990 - požár lesa na Grešlovém Mýtě.

Červený kříž
Místní skupina československého červeného kříže byla založena 23.3.1954. O založení se nejvíce zasloužila paní Marie Svobodová a pan učitel Josef Křivánek z Blížkovic, který zde připravil přednášku o zdravovědě.
Aktivními členy organizace byly převážně ženy. Věnovaly se jak osvětové činnosti (školení vlastních členů i organizování přednášek pro všechny občany), tak i sběru léčivých bylin (hlavně heřmánku) či ošetřování drobných poranění. Velká pozornost byla věnována čestnému bezpříspěvkovému dárcovství krve. Téměř pravidelně chodilo darovat krev 10- 13 členů a řada z nich obdržela plakety dr. Janského za deset a více odběrů. Do deseti odběrů měli dále čestní dárci : František Fiala st., Jan Fiala, Miroslav Jelínek, František Petříček ml. a Ladislav Anšlág.
První výbor MS ČSČK v Jiřících pracoval ve složení: předseda:    Marie   Svobodová,   jednatel:    Marie    Maxerová,    pokladník:    Marie Šalamounova, člen výboru: Anežka Fialová, revizoři účtu: Marie Nezvedova a Zde¬ňka Čechová
Ještě v osmdesátých letech měla organizace kolem 30 členů. V r. 1984 byl zvolen nový výbor v čele s předsedkyní Boženou Anšlágovou a členkami M. Dvořákovou, J. Vorbisovou, A. Mikulíkovou, M. Čechovou a A. Venhodovou. Od počátku devadesátých let nastal i u této organizace útlum v činnosti.

Selská jízda pro Hostim a okolí
Členy Selské jízdy založené v Hostimi v r. 1932 bylo též 6 členů z Jiřic, a to Karel Nezveda č.5, František Němec č.6, Jan Čech č.8, Antonín Čech č.10, Jan Svoboda a dr. Vilém Svoboda č.15. V r. 1933 byl jejím místostarostou Antonín Čech, který se v r. 1935 stal dokonce jejím starostou, a jednatelem dr. Vilém Svoboda (po r. 1948 odešel do zahraničí).

Mládežnické organizace
V sedmdesátých a osmdesátých letech pracovala v Jiřících velmi aktivně místní organizace SSM, jejímiž členy byla většina jiřické mládeže. V čele organizace stáli např. Karel Pellegrini a Jan Šalamoun. Kromě pořádání tradičního posvícení zorganizovali svazáci počátkem osmdesátých let několik ročníků velmi zdařilé neckyády na rybníku u kaple a několik turnajů ve stolním tenisu. Po postupném odchodu mladých lidí z obce ukončila místní organizace v r. 1987 svoji činnost a sloučila se s organizací v Hostimi.

Myslivost
Nájemcem honitby byl v letech 1927-1933 František Fiala č.13. V r. 1933 se v jejím obvodu střelilo asi 250 zajíců, 60 bažantů a 70 koroptví. V r. 1933 honitbu vydražil Eduard Kopečný z Blížkovic. Pozdějšími dlouholetými členy mysliveckého sdružení byli: Jaroslav Čech č.10, Jan Čech č.8, František Šalamoun č.2, Jaroslav Čech č.4 a Cyril Pokorný. V r. 1982 bylo členy Mysliveckého svazu Hostim, který sdružoval myslivce z Hostimi, Prokopova. Jiřic, Grešlového Mýta, Pavlic, Blanného 6 myslivců z Jiřic. Sdružení obhospodařovalo na 2 500 ha honitby a vybudovalo bažantí odchovnu u Pustého mlýna. V současné době jsou v Jiřících 3 myslivci (Jan Čech č.8, Jiří Čech č.8 a ing.Jaromír Mikulík), kteří jsou členy Mysliveckého sdružení Hostim, jež má celkem 40 členů. Jan Čech a jeho syn Jiří chovají ve své voliéře hejno chovných bažantů. V r. 1997 zastřelili myslivci MS Hostim 18 srnců, 20 srn, 20 srnčat. 5 kusů vysoké (jednoho jelena), 15 kusů černé zvěře (z toho 2 kňoury), 24 zajíců, 17 bažantích kohoutů, 450 kachen (odchovaných v přehradní nádrži Nedveka u Hostimi) a také 49 lišek.

Svazarm
Několik občanů Jiřic bylo členy branné organizace Svazannu Hostim, která zde byla založena v r. 1977. Věnovala se především motorismu (včetně školení řidičů a soutěžních jízd zručnosti) a radistice. K aktivním členům organizace patřili např. bratři Stanislav a Jan Šalamounovi.
Sbor pro občanské záležitosti
Při občanském výboru pracoval v osmdesátých letech aktiv členů Sboru pro občanské záležitosti, který se věnoval především některým společenským aktivitám v obci, jakými bylo např. vítání občánků, vítání prvňáčků a blahopřání k životním jubileím občanů. V čele SOZu stála Marie Čechová č.8.
Dohlížecí výbor Jednoty
Především zásobováním obce potravinami, kvalitou prodeje, ale také podílem na pořádání některých společenských akcí, např. dětského karnevalu, se po dobu existence prodejny Jednoty v obci věnoval její dohlížecí výbor. V jeho čele dlouhou dobu stála Anežka Fialová č.28.
Zajímavosti, zábavy a záliby obyvatel, lidské osudy

Posvícení
Posvícení se tradičně konávalo v polovině října (tzv. císařské posvícení) většinou shodně s posvícením v Boskovštejně. V r. 1963 byla v provizorně upraveném sále domu č.7 opět po letech uspořádána posvícenská zábava. Na návsi byla postavena máje a odpoledne proběhlo vyhrávání po obci spojené s pozváním na večerní taneční zábavu.
V sedmdesátých letech se jeho pořádání ujala (za pomoci hasičů) mládež a ta si zvolila termín druhého víkendu v listopadu (tzv. martinské posvícení). To bylo zároveň posledním posvícením v širokém okolí. Od konce sedmdesátých let se posvícenské zábavy v obci nepořádají, posvícení si drží jednotliví občané samostatně se svými rodinami.

Masopust
V r. 1963 se jiřičtí občané rozhodli obnovit v obci tradici masopustu. Protože však chyběl vhodný sál pro pořádání masopustní zábav), začali jej urychleně budovat v prostorách zemědělské usedlosti č.p.7. Byl vybourána příčka, provedeny další úpravy a vzniklá místnost byla vymalována. Během čtyř týdnu bylo vše připraveno. Tehdejší členové Svazu požární ochrany sehnali hudbu a připlavili masky.
Podle starých tradic se pak vše odehrálo v úterý. Masopustní průvod obešel dopoledne vesnici a na odpoledne se vydal do Hostimi a na Boskovštejn. aby v sousedních obcích zval na večerní zábavu. Rej masek, které byly většinou dílem jiřických žen, se i večer postaral o výbornou náladu.

Kulturní dům
Obě úspěšné společenské akce r. 1963 - masopust a posvícení - vedly k rozhodnutí přebudovat usedlost č.p.7 na kulturní dum. Za značného zájmu občanů a pomoci JZD Vlast Hostim se dílo podařilo dokončil během jednoho roku. Stavební materiál se nakoupil z výtěžků ze zábav. JZD darovalo prkna na podlahu, čelní okna a dveře. Na brigády se chodilo večer po práci a v sobotu se pracovalo třeba do 23 hodin v noci. Dnes se zde zábavy nekonají. Sál většinou poslouží jen při slavnostních příležitostech.

Místní lidová knihovna
Obecní knihovna vznikla v obci již v třicátých letech a byla umístěna u Svobodů. Po druhé světové válce byla nejdříve u Fialu č.28 a poté opět u Svobodů. V r. 1961 byla pro potřeby Místní lidové knihovny v Jiřících upravena část objektu usedlosti č.p.7. V současné době vlastní knihovna přibližně  1150 svazků, ročně přibude průměrně deset nových knih. Dlouholetou knihovnicí byla Marie Svobodová, v letech 1982-1994 vykonávala tuto funkci Jiřina Vorbisová a od té doby je knihovnicí Eva Anšlágová. 

Copyright © 2022 Obec Jiřice u Moravských Budějovic. All rights reserved. Created by J.R.

Na našem webu využíváme soubory cookie, které nám pomáhají zkvalitnit naše služby. Pokračováním souhlasíte s využíváním souborů cookie na webu jiriceumb.cz. Chcete-li se dozvědět více o cookies, podívejte se na naši stránku zásad ochrany osobních údajů.

Souhlasím s využíváním souborů cookie na tomto webu